Statut STP


STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TARNOGÓRY

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ TARNOGÓRY” zwane jest w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa polskiego i posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, siedzibą wieś Tarnogóra.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej oraz może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, jeżeli ta działalność nie narusza porządku prawnego.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

 

§ 5

Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

 

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

  

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy historycznej o wsi Tarnogóra, kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie piękna Ziemi Tarnogórskiej.
 2. Współpraca i współdziałanie z administracja rządową, samorządem, parafią oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 3. Działania na rzecz edukacji historycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Pomoc artystom i twórcom z terenu wsi Tarnogóra.
 5. Organizowanie  różnych form wypoczynku.
 6. Propagowanie rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki.
 7. Organizowanie  imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjno – sportowych.
 8. Realizacja działań mających na celu ochronę i rozwój dziedzictwa społecznego, kulturowego, przyrodniczego i oświatowego.
 9. Działanie na rzecz rozwoju patriotyzmu oraz świadomości narodowej i kulturowej, pielęgnacji tradycji i dorobku kulturowego lokalnej społeczności.
 10. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
 11. Promocja i wspieranie rozwoju wikliniarstwa.
 12. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 13. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
 14. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych szczeblach edukacji.
 15. Wspieranie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i aktywności zawodowej.
 16. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i upowszechnianie zdrowego trybu życia.
 17. Wspieranie działań mających na celu pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, projektu LEADER, oraz z programów innych organizacji i instytucji udzielających dotacji.
 20. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Mobilizowanie członków do realizacji zadań statutowych oraz organizowanie ich społecznej działalności.
 2. Współdziałanie z organami przedstawicielskimi, administracja państwową, kościelną i gospodarczą oraz osobami fizycznymi we wszystkich sprawach wynikających z celów statutowych.
 3. Realizację inicjatyw integrujących przedstawicieli różnych pokoleń.
 4. Organizację imprez kulturalnych, turystycznych , rekreacyjno – sportowych, wystaw, konkursów, wyjazdów i spotkań.
 5. Organizowanie kursów, konferencji, seminariów i szkoleń.
 6. Opracowywanie i wydawanie materiałów historycznych, informacyjnych i książek.
 7. Propagowanie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, jeśli ta okaże się celowa dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.
 9. Inicjowanie i wspieranie działalności amatorskich grup artystycznych.
 10. Organizowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą, mających na celu propagowanie wiedzy historycznej o wsi Tarnogóra  i regionie oraz wyrównywania szans edukacyjnych środowisk wiejskich.
 11. Pozyskiwanie środków na realizacje celów statutowych z dostępnych funduszy pomocowych.

 

 ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

 § 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, deklarująca aktywną działalność na rzecz realizacji celów stowarzyszenia.
 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnie z jego celami statutowymi.
 4. Aktywnego udziału w formach działania Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.
 2. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków.
 3. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 5. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, materialnie i rzeczowo.
 2. Przyjęcia  na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osoby prawnej za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia i społeczeństwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§ 15

Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie.
 3. Śmierci członka.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną.

Wykluczenie członka następuje w przypadku:

 1. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Popełnienia czynu hańbiącego lub zachowania, które narusza normy etyczne lub moralne.

Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

  

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

  

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i raz na trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze w terminie do dnia 31 grudnia.
 3. O terminie i miejscu Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
   1. Z inicjatywy Zarządu
   2. Na wniosek Komisji rewizyjnej
   3. Na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków
 5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Członkowie wspierający i honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 8. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywając się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

 § 19

Walne Zebranie Członków:

 1. Ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi.
 4. Wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 5. Uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia.
 6. Zatwierdza regulaminy Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
 8. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.
 9. Nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
 10. Ustala wysokość składek członkowskich.

 

§ 20

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoja pracę przed Walnym Zebraniem.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 2. Gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 6. Uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad.
 8. Sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz budżetu i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 10. Ustalanie sposobu płacenia składek członkowskich.
 11. Ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
 12. Nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
 13. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

 § 21

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wyboru członków pierwszego Zarządu dokonują Założyciele Stowarzyszenia.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swoich członków: Prezesa, Wice-Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu.
 5. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 9. W razie ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia w okresie kadencji, Zarząd wybiera ze swego grona nowego Prezesa Stowarzyszenia, który pełni tą funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 22

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wyboru członków pierwszej Komisji Rewizyjnej dokonują założyciele Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Komisji Rewizyjnej konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów.
 4. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku, zgodnie z regulaminem Komisji uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 9. Członkowie komisji pracują społecznie.
 10. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego, który pełni tą funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

ROZDZIAL V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

 

§ 24

Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są:

 1. Ze składek członkowskich.
 2. Z darowizn, zapisów, spadków, funduszy pomocowych, subwencji i dotacji, ofiarności publicznej, ze sponsoringu, udziałów i lokat.
 3. Z wpływów działalności statutowej.

 

§ 25

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa lub Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

 

 ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 26

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855).

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu  08.03.2014 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.